วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

คณิตศาสตร์

    รูปทรงเรขาคณิต


 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 เทคโนโลยี

เทคโนโลยี  (Technology)      
                   เทคโนโลยี หมายถึง  การนำความรู้  ความคิด  ทักษะ   ภูมิปัญา และทรัพยากร มาสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา ในการตอบสนองความต้องการ  หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของคน